Het merk "Pronti" wordt beheerd door Redisco SRL, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel, België, ingeschreven in het handelsregister van Brussel en met het volgende btw-nummer: BE 0411.551.895 .

Redisco SRL (Redisco) neemt de bescherming van uw privacy en uw rechten op uw persoonsgegevens zeer serieus. Elke keer dat u deze website gebruikt, bent u gebonden aan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe Redisco uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

1. Beheerder.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Redisco – Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel.

2. Doeleinden en rechtsgrondslag.

2.1 Doeleinden

Redisco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te voorzien van informatie over Mano-producten.
 • Het reserveren en/of kopen van bepaalde artikelen op onze website.
 • Marketingkennis, verbetering en optimalisatie van onze dienstverlening.
 • Gerichte marketingcampagnes en/of samenwerkingen met derden om acties te ontwikkelen die aansluiten bij uw interessegebieden.
 • Onze ontwikkeling en verbetering van onze producten, onze sites, onze winkels…
 • Aanmelden voor onze nieuwsbrieven per e-mail of sms.
 • Lidmaatschap van onze online communities (sociale netwerken).
 • Registreren bij onze websites en apps om het gebruik ervan te vergemakkelijken.
 • Om uw vragen te beantwoorden en om klachten en garantiekwesties af te handelen (klantenservice).
 • Voor de zoektocht naar ondernemers, partners met de ambitie om zelfstandig zaakvoerder te worden van één of meerdere van onze winkels.
 • Wettelijke verplichtingen.
 • Preventie van misbruik en strafbare feiten.

2.2 De wettelijke basis

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit toestaat. Onze verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd op een van de volgende rechtsgrondslagen:

 • De uitvoering van een contract, inclusief het sluiten en beheren ervan, vereist de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als u producten bij ons koopt, als u bij ons solliciteert, enz.).

 • Een wettelijke verplichting aan Redisco (bijvoorbeeld wanneer we uw betalingsgegevens verwerken).

 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Redisco of een Derde tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren.

 • Uw expliciete en geïnformeerde toestemming (bijv. abonnement op onze nieuwsbrieven).

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om ons aanbod op onze websites, apps en sociale netwerken te optimaliseren. Wij gebruiken deze gegevens alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven en deze gegevens met ons heeft gedeeld.

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens bewaren:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bezorgadres)
 • Land
 • Postcode
 • Nummer
 • Straat
 • Plaats
 • Seks
 • Geboortedatum
 • Kledingmaat en schoenmaat
 • Uw interesse in onze producten (dames-, heren-, kinderassortiment, enz.)
 • Informatie over uw online activiteiten op onze site.
 • Je cv als je solliciteert.
 • We kunnen ook bepaalde betalings-, bank- of bestelgegevens verzamelen.

We verzamelen automatisch (cookie)gegevens als je onze websites, apps en sociale netwerken gebruikt. Als je van een van deze (online) diensten gebruik hebt gemaakt, kunnen we wel of niet gegevens bewaren, namelijk:

 • IP adres
 • Domeinen van andere sites die u hebt bezocht om op onze websites te komen
 • Informatie over de pagina's die u op onze websites hebt bezocht, inclusief
  • Datum
  • Uur
  • Duur van uw bezoek
  • Bezochte pagina's in onze webshops en apps
  • Informatie met betrekking tot het gebruik van de geraadpleegde pagina's
  • De browser en browserversie die u gebruikt.

4. Ontvangers.

Binnen Redisco zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor personen wiens opdracht toegang tot deze gegevens vereist.

4.1 Delen met dienstverleners en derden.

In sommige gevallen maakt Redisco gebruik van derden om u de diensten te leveren waarop u zich hebt geabonneerd of om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval in het kader van de volgende diensten:

 • Post- en transportdiensten voor de levering van de producten die u heeft
  bestellingen.
 • Marketingbureaus die ons helpen met verkoopcampagnes,
  deelt, of die onze social media pagina's beheren.
 • Andere derde partijen die namens ons en op onze aanwijzing diensten uitvoeren, zoals,
  bijvoorbeeld :

   

  • Databasebeheerders (die gegevens beheren, bijwerken, kwaliteit beheren)
  • Leveranciers van IT-systemen en externe adviseurs.
  • Analisten die ons helpen winkelgedrag te analyseren en de voorkeuren van onze klanten te bepalen.

In dit geval zorgen we ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de specifieke taken uit te voeren. We zorgen er ook voor dat onze onderaannemers ermee instemmen om de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

4.2 Delen met overheidsinstanties.

In bepaalde gevallen is Redisco verplicht om uw persoonsgegevens aan te verstrekken
overheidsinstanties. Dit is het geval wanneer een wet, regelgeving of juridische procedure (zoals een juridische beslissing) ons hiertoe verplicht.

4.3 Overdracht van gegevens naar het buitenland.

Sommige gegevens kunnen worden overgedragen naar servers buiten uw land
woonplaats, of aan derden die namens ons en volgens onze instructies de gegevens in het buitenland kunnen (laten) verwerken. In dit geval zorgen we ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de specifieke taken uit te voeren. We zorgen er ook voor dat onze onderaannemers ermee instemmen om de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te gebruiken, en ze te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

5. Opslag van persoonsgegevens.

In het algemeen bewaart Redisco uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast leggen bepaalde geldende wet- en regelgeving minimale bewaartermijnen op voor persoonsgegevens.
Meer concreet en als voorbeeld:

 • Uw persoonsgegevens als prospect worden bewaard voor een
  maximale looptijd van 3 jaar.
 • Uw persoonsgegevens als "kandidaat-manager" worden één jaar bewaard indien uw sollicitatie niet werd aanvaard.

6. Rechten van betrokkenen.

6.1 Recht van toegang

U kunt uw persoonsgegevens (die gebruikt worden door Redisco) raadplegen en informatie vragen over de verwerking ervan.

6.2 Recht op rectificatie.

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en up-to-date zijn. Maar u heeft te allen tijde het recht uw gegevens te (laten) verbeteren en aanvullen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

6.3 Recht op wissen.

U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen indien:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet vereist voor de doeleinden van
  waarvoor we ze gebruiken
 • U heeft de toestemming ingetrokken waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen legitieme reden voor de verwerking.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting moeten wij uw gegevens wissen.

Om dit recht uit te oefenen, kan je contact opnemen met onze klantendienst via info@redisco.be .

6.4 Recht op beperking van verwerking.

U heeft het recht om de verwerking tijdelijk te beperken. U kunt dit recht uitoefenen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in specifieke gevallen bepaald door de regelgeving. Redisco kan uw gegevens gedurende een bepaalde periode niet meer verwerken.

U kunt in vier gevallen gebruik maken van dit recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • In afwachting van het voldoen aan uw verzetsverzoek, kunnen we de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U twijfelt aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden van de verwerking;
 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens.

6.5 Recht van bezwaar.

U heeft altijd het recht om zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. In dat geval worden uw gegevens niet meer voor dit doel gebruikt.

U hebt ook het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op ons legitieme belang.
Uw verzoek wordt niet beantwoord als ons belang prevaleert boven het uwe of als de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de erkenning, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten.

6.6 Recht op overdraagbaarheid.

U kunt Redisco vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen of om ze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te sturen wanneer dit technisch mogelijk is. Wij benadrukken dat de verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens ontvangt, zelf verplicht is om te voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit recht is onderhevig aan bepaalde wettelijke beperkingen. Het gaat alleen om de persoonsgegevens die u aan Redisco heeft verstrekt. Daarnaast geldt dit recht alleen voor persoonsgegevens die wij hebben verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of met uw toestemming hebben verkregen.

6.7 Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit.

U heeft het recht om bij een beslissing menselijke tussenkomst van Redisco te vragen

geautomatiseerde persoon en het recht om uw standpunt kenbaar te maken of het recht om dit te betwisten
beslissing.

Om een ​​beroep te kunnen doen op dit verbod, moet het zijn:

 • van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat een natuurlijke persoon geen zeggenschap van betekenis heeft over het besluit en het besluit bijvoorbeeld niet kan wijzigen of intrekken;
 • van een beslissing die voor de betrokkene rechtsgevolgen met zich meebrengt of hem in aanmerkelijke mate raakt.

6.8 Recht om uw toestemming in te trekken.

Indien de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, kunt u te allen tijde het recht uitoefenen om deze toestemming in te trekken. Deze intrekking doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd in de periode voorafgaand aan uw intrekking van uw toestemming.

6.9 Hoe uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten, zoals beschreven in deze privacyverklaring, uit te oefenen, dient u ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een leesbare kopie (voor-/achterkant) van uw identiteitskaart. Wees in uw verzoek zo specifiek mogelijk.

 • Per post naar

  redisco

  Marguerite Bervoetsstraat 94

  1190 Brussel

 • Per e-mail naar dpo@redisco.be

 

6.10 Met wie neem je contact op bij een conflict?

Bij een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bemiddelingsverzoek indienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00 Fax: +32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Website: www.autoriteprotectiondonnees.be

7. Gegevensbeveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat zijn beveiligd tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies, vernietiging, wijziging, gebruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.

Uw gegevens worden onder andere beschermd door technische maatregelen zoals bijvoorbeeld toegangscontroles, antivirus, log, back-ups, etc.

Uw gegevens worden onder meer beschermd door organisatorische maatregelen zoals bijvoorbeeld fysieke toegangscontroles, beveiligingsprocedure en -beleid, geheimhoudingsclausule of contracten met onze medewerkers, adviseurs, dienstverlener, etc.

Als gebruiker garandeer je dat de verstrekte persoonlijke informatie juist en waarheidsgetrouw is en stem je ermee in ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen daaraan. L'utilisateur sera tenu seul responsable de toute perte ou tout dommage causé au site Internet, à la personne responsable de ce dernier ou à un tiers, quel qu'il soit, découlant des informations erronées, inexactes ou incomplètes fournies dans les formulaires d' inschrijving.

8.Cookies

“Cookies” zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies hebben, maar worden ook gebruikt om de bezochte websites bij te houden. Dit kan uw volgende bezoek aan de site verbeteren.

We gebruiken cookies op onze site om de prestaties te verbeteren, om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren worden onthouden en om u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze interessant of nuttig voor u is.

We gebruiken ook door cookies geregistreerde gegevens om statistieken voor onze website samen te stellen en om de prestaties en inhoud ervan te helpen verbeteren.

Door deze privacyverklaring te accepteren, stemt u in met het gebruik van cookies op deze site.

GRATIS LEVERING

Gratis levering vanaf 29.95€. Bestelling geleverd in 1 tot 2 werkdagen.