Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Dit document bevat alle wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de online shop van Pronti. Bent u op zoek naar eenvoudige, beknopte informatie? Wij nodigen u uit om onze pagina 'Veelgestelde vragen' te raadplegen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze online klantendienst op info@pronti.be.

1. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Pronti, eigendom van Redisco SRL, met ondernemingsnummer 0411.551.895 en met maatschappelijke zetel in de Marguerite Bervoetsstraat 94 te 1190 Brussel (hierna "de verkoper"). Deze voorwaarden gelden ook voor alle bestellingen die via de online shop van Pronti op www.pronti.be worden geplaatst.

De website van Redisco SRL is gemaakt voor rekening van de verkoper, die verantwoordelijk is voor het beheer ervan. De gebruiker mag de op de site beschikbare informatie gratis raadplegen en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Iedereen die een bestelling plaatst op de website (hierna te noemen "de klant") bevestigt door het plaatsen van een bestelling dat hij een natuurlijke persoon met handelingsbekwaamheid is.

Elke handelingsonbekwame persoon moet zich laten vertegenwoordigen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze laatste is eveneens gebonden door deze algemene verkoopsvoorwaarden en moet persoonlijk de bestelbon invullen of de wettelijk onbekwame persoon daartoe uitdrukkelijk machtigen. In dit verband zijn de bepalingen van art. In deze context blijven de bepalingen van art. "bescherming van de persoonlijke levenssfeer" hieronder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens volledig van toepassing.

Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden en houdt een betalingsverplichting in. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website. De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden is een verplichte voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling. Iedereen die een bestelling plaatst, verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de verkoper en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd via de website. Voor alle bestellingen gelden de algemene voorwaarden die op het moment van de bestelling op de website en in de orderbevestiging van kracht zijn, met uitsluiting van oudere of recentere bepalingen. Indien een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Op alle aspecten die niet uitdrukkelijk in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn bepaald, zijn de bepalingen van het Belgische recht van toepassing. Het feit dat de Klant deze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft kunnen lezen, doet niets af aan de geldigheid ervan.

2. Aanbieden en bestellen

Alle bestellingen moeten worden geplaatst via de website www.pronti.be.

Bestellingen op de Website worden beschouwd als niet-zakelijke bestellingen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht, overeenkomstig de wet van 21 december 2013 tot invoeging van titel VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en tot invoeging van de specifieke definities van boek VI, en de bepalingen ter uitvoering van de wet die specifiek zijn voor boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BvB van 30 december 2013; err., BvB van 20 januari 2014, err., BvB van 18 maart 2014, err., BvB van 24 maart 2014). Handelaren die voor professionele doeleinden een order willen plaatsen, moeten zo nodig contact opnemen met de klantendienst.

De verkoper verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en met inachtneming van de in deze voorwaarden vermelde beperkingen. Een online bestelling kan alleen worden verwerkt als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig de paragraaf "Handtekening en bewijs".

De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van commerciële doeleinden die voor de verkoper onaanvaardbaar zijn of indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput.

De bestelling is pas definitief nadat deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod zijn aanvaard. Als de klant vragen heeft over het aanbod, kan hij of zij contact opnemen met de online klantendienst om meer informatie te verkrijgen, via het contactformulier dat beschikbaar is in de rubriek "Contact". Bij vragen nadat de bestelling is geplaatst, kan de klant per e-mail contact opnemen via info@pronti.be.  Alle vragen worden zo snel mogelijk behandeld.

3. Betaling

De prijzen zijn de op de website vermelde prijzen op het moment van bestelling. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Wij leveren uw bestelling via bpost of GLS naar alle landen van de Europese Unie binnen 3 tot 5 werkdagen.

Voor bestellingen van meer dan 30€ in België is de levering gratis.

De levering is gratis voor alle bestellingen van meer dan 75 euro in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

Voor leveringen buiten de hierboven vermelde landen, of indien de bedragen van € 30 of € 75 niet worden bereikt, variëren de leveringskosten naargelang het land van levering.

Raadpleeg de prijzen die bij de kassa worden aangegeven wanneer u uw aankoop afrondt.

Het is dan nog steeds mogelijk om de bestelling te annuleren.

Voor bestellingen van meer dan 30 euro in België is de levering gratis. De kosten van levering aan huis in België voor bestellingen onder €30 of naar andere landen worden aangegeven bij de bestelling voordat deze definitief wordt bevestigd. Het is dan nog mogelijk de bestelling te annuleren.

De betaling moet gebeuren vóór de levering en via een van de betalingswijzen die op de site worden aangeboden, namelijk: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, Apple Pay, Google            Pay, Shopify en Shop Pay.

Op dit moment is het niet mogelijk om te betalen met cadeau-, korting- of aankoopbonnen uitgegeven door een van onze winkels in België.

4. Orderbevestiging

Zodra de betaling door het systeem is geaccepteerd, bevestigt de verkoper de bestelling per e-mail.

5. Levering

Levering is mogelijk in alle landen van de Europese Unie, tegen betaling van de overeenkomstige leveringskosten. De levering gebeurt via Bpost of GLS op het door de klant opgegeven adres.

Gratis levering in België op bestellingen van €30 of meer. De levering in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg is gratis voor bestellingen van meer dan 75 euro. Voor bestellingen van minder dan € 30 in België of € 75 in bovengenoemde landen en voor alle bestellingen in andere landen van de Europese Unie zijn de leveringskosten voor rekening van de klant. Een overzicht van de leveringskosten in België en naar andere landen wordt verstrekt op het moment van de bestelling, afhankelijk van het aantal bestelde artikelen en de plaats en wijze van levering.

De leveringstermijn gaat in zodra de betaling is ontvangen. De kortst mogelijke leveringstermijn wordt nagestreefd. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor leveringen in België, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen voor andere landen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen of gebreken in de levering te wijten aan de vervoerder.

6. Retourneren

Overeenkomstig de artikelen VI 47-52 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder andere kosten te herroepen.

In het geval van een retour moet de klant het artikel, op eigen kosten, via een vervoerder naar keuze binnen 15 kalenderdagen retourneren. In dit geval moet het artikel in de originele schoenendoos, met het retourformulier, in de originele verzenddoos worden teruggestuurd naar het volgende retouradres:

Redisco SRL c/o Pronti
Marguerite Bervoetsstraat 94

1190 Brussel

De retourkosten zijn voor rekening van de klant, ongeacht of de retourzending vanuit België of een ander land van de Europese Unie plaatsvindt.

In alle gevallen worden retourzendingen alleen geaccepteerd als ze binnen de toegestane termijn zijn teruggestuurd en als het artikel niet vuil, beschadigd of gedragen is, en als het in de originele verpakking zit. Schoenen mogen alleen binnen en op een schone ondergrond worden gepast.
 Afgezien van eventuele portokosten zijn er geen kosten of andere kosten verbonden aan retourzendingen.

Zodra de retourzending is verwerkt, zal de verkoper, als aan de retourvoorwaarden is voldaan, de klant terugbetalen via dezelfde betalingsmethode als die welke voor de bestelling is gebruikt.

7. Garantie

Elk probleem of defect in verband met de levering van een artikel, elke schade of elk kwaliteitsgebrek moet binnen 7 dagen na ontvangst van het artikel schriftelijk en aangetekend worden gemeld op het volgende adres: Redisco SRL, Marguerite Bervoetsstraat 94, B- 1190 Brussel, of per e-mail aan info@pronti.be.

In overleg met de klant zal naar een oplossing worden gezocht. Indien de levering naar de verkoper moet worden teruggestuurd, dient dit te gebeuren volgens de procedures vermeld in de paragraaf "Retourzendingen". In dit geval zijn de verzendingskosten vanuit België ten laste van de verkoper, na akkoord van de klantendienst, op basis van het vastgestelde gebrek. De verzendingskosten vanuit andere landen zijn ten laste van de klant.

De verkoper biedt de wettelijk vereiste garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht, ongeval, verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van een artikel door de klant.

Artikelen met een erkend defect worden gratis vervangen of gerepareerd. Als de reparatiekosten onevenredig hoog zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen voor een gelijkwaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronisch bewijs.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens.

De definitieve bevestiging van de bestelling door de klant vormt de aanvaarding van de bestelling tegen de aangegeven prijs, alsook de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de voorwaarden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bevestiging door de klant geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website

De website van de verkoper is bedoeld om klanten algemene informatie te verstrekken over de producten en activiteiten van de verkoper. Met betrekking tot de toegang, de bestelprocedure, de levering of andere diensten is de verkoper slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

De verkoper kan te allen tijde de werking van de site geheel of gedeeltelijk opschorten of onderbreken voor onderhoud, bijwerking of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade ten gevolge van het gebruik van internet, een eventuele systeemstoring, inbraak door een derde of een virus, noch voor enige informatie die door derden zou worden geplaatst of verwerkt of door enige gebeurtenis die als overmacht kan worden beschouwd.

10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Redisco SRL (Redisco) neemt de bescherming van uw privacy en uw rechten op uw persoonsgegevens zeer serieus. Telkens wanneer u deze website gebruikt, bent u gebonden aan deze Privacyverklaring.

De privacyverklaring is beschikbaar op de volgende link:


https://pronti.be/nl/policies/privacy-policy

Elke bestelling vereist de uitdrukkelijke aanvaarding van onze privacyverklaring.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alles op de site van de verkoper, met inbegrip van de gebruikte technologie, is het exclusieve eigendom van de verkoper en is auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers met een eigen website die een automatische link willen installeren tussen hun eigen site en de homepage van de site van de verkoper, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, moeten hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper vragen.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, van het hof van beroep van Brussel.

 

 

GRATIS LEVERING

Gratis levering vanaf 30€. Bestelling geleverd in 1 tot 2 werkdagen.