Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

De banner "Pronti" wordt beheerd door Redisco SRL, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel, België, ingeschreven in het handelsregister van Brussel en met het volgende BTW-nummer : BE 0411.551.895.

Redisco SRL (Redisco) neemt de bescherming van uw privacy en de rechten op uw persoonlijke gegevens zeer serieus.  Telkens wanneer u deze website gebruikt, bent u gebonden aan deze Privacyverklaring.

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over hoe Redisco uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de GDPR).

 

 1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Redisco SRL - Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel.

 1. Doelstellingen en rechtsgrondslag

2.1 Doelstellingen

Redisco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u informatie te verstrekken over Pronti-producten.
 • Om artikelen te reserveren en/of te kopen op de website www.pronti.be.
 • Voor marketingkennis, het verbeteren en optimaliseren van onze diensten.
 • Voor gerichte marketingcampagnes en/of samenwerking met derden om acties te ontwikkelen die aansluiten bij uw interessecentra.
 • Voor onze ontwikkeling en de verbetering van onze producten, onze sites, onze winkels...
 • Om u te abonneren op onze nieuwsbrieven per e-mail of SMS.
 • Voor het lidmaatschap van onze online gemeenschappen (inclusief sociale netwerken).
 • Voor registratie op onze website om het gebruik ervan te vergemakkelijken.
 • Om uw vragen te beantwoorden en klachten en garantiekwesties te behandelen (klantenservice).
 • Wij zijn op zoek naar ondernemers en partners met de ambitie om zelfstandig manager te worden van een of meer van onze winkels.
 • Voor wettelijke verplichtingen.
 • Misbruik en criminele handelingen voorkomen.

2.2 De rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming ons daartoe toestemming geeft.  Wij verwerken uw persoonsgegevens op een van de volgende rechtsgronden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van de sluiting en het beheer ervan, is de verwerking van uw persoonsgegevens vereist (bijvoorbeeld als u producten bij ons koopt, als u bij ons solliciteert, enz.)
 • Een wettelijke verplichting voor Redisco (bijvoorbeeld wanneer wij uw betalingsgegevens behandelen).
 • De verdediging van de legitieme belangen van Redisco of een derde partij, behalve wanneer de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren.
 • Uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. inschrijving op onze nieuwsbrieven,).
 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om ons aanbod op onze website en op onze sociale netwerken te optimaliseren. Wij gebruiken deze gegevens alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven en deze gegevens met ons heeft gedeeld.

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens registreren:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leveringsadres
 • Land
 • Postcode
 • Straatnummer
 • Rue
 • Plaats/stad
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Kleding- en schoenmaten
 • Uw belangstelling voor onze producten (dames-, heren-, kinderassortiment, enz.)
 • Informatie over uw online activiteiten op onze site.
 • Uw CV als u solliciteert.
 • Wij kunnen ook bepaalde betalingsinformatie, bankinformatie of informatie met betrekking tot uw bestellingen verzamelen.

Wij verzamelen automatisch gegevens (cookies) als u onze website en sociale netwerken gebruikt. Als u een van deze (online) diensten heeft gebruikt, leggen wij al dan niet gegevens vast, namelijk:

 • IP-adres
 • Domeinen van andere sites die u hebt geraadpleegd om op onze website terecht te komen
 • Informatie over de pagina's die u op onze website hebt bezocht, waaronder
  • Datum
  • Tijd
  • Duur van uw bezoek
  • Bezochte pagina's in onze webwinkels
  • Informatie over het gebruik van de geraadpleegde pagina's
  • De browser en browserversie die u gebruikt.
 1. Ontvangers

Binnen Redisco zijn uw persoonlijke gegevens alleen toegankelijk voor personen die er voor hun werk toegang toe moeten hebben.

4.1 Delen met dienstverleners en derden

In sommige gevallen maakt Redisco gebruik van derden om u de diensten waarop u bent geabonneerd te leveren of om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de volgende diensten:

 • De post- en transportdiensten voor de levering van de door u
  bestelde producten.
 • De marketingbureaus die ons helpen met commerciële campagnes en
  acties, of onze pagina's op sociale netwerken beheren.
 • Andere derden die namens ons en in onze opdracht diensten verlenen, zoals
  :

 

 • Databasebeheerders (die gegevens beheren en bijwerken en de kwaliteit beheren)
 • leveranciers van IT-systemen en externe consultants.
 • Analisten die ons helpen koopgedrag te analyseren en de voorkeuren van onze klanten te bepalen.

In dat geval zorgen wij ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Wij zorgen er ook voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden de gegevens veilig en vertrouwelijk te gebruiken en ze volgens onze instructies te gebruiken.

4.2 Delen met de overheid

In sommige gevallen is Redisco verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan
overheidsinstanties. Dit is het geval wanneer wij daartoe verplicht worden door de wet, regelgeving of een gerechtelijke procedure (zoals een gerechtelijk bevel).

4.3 Gegevensoverdracht naar het buitenland

Sommige gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers buiten het land waar u
woont, of aan derden die de gegevens in het buitenland namens ons en volgens onze instructies verwerken. In dat geval zorgen wij ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren.  Wij zorgen er ook voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te gebruiken en ze volgens onze instructies te gebruiken.

 1. Bewaren van persoonsgegevens

In de regel bewaart Redisco uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast leggen bepaalde wetten en regels minimale bewaartermijnen op voor persoonsgegevens.
 Meer specifiek en als voorbeeld

 • Uw persoonsgegevens als prospect worden
  maximaal 3 jaar bewaard.
 • Uw persoonsgegevens als "kandidaat-manager" worden gedurende één jaar bewaard als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd.
 1. Rechten van de betrokkenen

6.1 Recht van toegang

U kunt uw persoonsgegevens (die door Redisco worden gebruikt) raadplegen en informatie vragen over de verwerking ervan.

6.2 Recht op correctie

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en up-to-date zijn. U hebt echter te allen tijde het recht uw gegevens te laten corrigeren en aanvullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

6.3 Recht op wissen

U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen indien :

 • Als uw persoonsgegevens niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.
 • Als u de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen legitieme gronden voor de verwerking.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting moeten wij uw gegevens verwijderen.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op info@pronti.be.

6.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken.  U kunt dit recht uitoefenen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in specifieke gevallen die in de regelgeving zijn vastgelegd. Redisco zal uw gegevens gedurende een bepaalde periode niet meer kunnen verwerken.

Er zijn vier manieren waarop u uw recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen:

 • Totdat wij aan uw verzoek om bezwaar te maken hebben voldaan, kunnen wij de
  verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
 • Als u de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens in twijfel trekt ;
 • Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking ;
 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist.

6.5 Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht om u zonder rechtvaardiging te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie. In dat geval worden uw gegevens niet meer voor dit doel gebruikt.

U hebt ook het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze legitieme belangen.
 Aan uw verzoek zal geen gevolg worden gegeven indien ons belang prevaleert boven dat van u of indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechtsvorderingen.

6.6 Recht op overdraagbaarheid

U kunt Redisco vragen om uw persoonsgegevens aan u door te geven of rechtstreeks aan een andere gegevensbeheerder wanneer dit technisch mogelijk is. Wij wijzen erop dat de verantwoordelijke voor de verwerking naar wie de persoonsgegevens worden doorgestuurd, zelf de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming moet naleven.

Dit recht is onderworpen aan bepaalde wettelijke beperkingen. Het is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u aan Redisco heeft verstrekt.  Bovendien is dit recht alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij hebben verwerkt om een overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren of die wij met uw toestemming hebben verkregen.

6.7 Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit

U heeft het recht Redisco om menselijke tussenkomst te vragen in geval van een beslissing.

U hebt het recht op automatische verwerking van uw persoonsgegevens en het recht uw standpunt kenbaar te maken of dit
besluit te betwisten.

Om dit verbod in te roepen, moet het :

 • een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat een natuurlijke persoon geen invloed van betekenis heeft op het besluit en het besluit bijvoorbeeld niet kan wijzigen of terugdraaien;
 • een besluit dat rechtsgevolgen heeft voor de betrokkene of dat hem of haar in aanmerkelijke mate treft.

6.8 Recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, kunt u het recht uitoefenen om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die in de periode voorafgaand aan uw intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

6.9 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze privacyverklaring, stuurt u ons een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, met bijvoeging van een leesbare kopie (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart.  Wees zo specifiek mogelijk in uw verzoek.

 • Per post naar

Redisco

Margriet Bervoetsstraat 94

1190 Brussel

 

6.10 Met wie moet u contact opnemen in geval van een geschil?

In geval van een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00 Fax: +32 2 274 48 35
Mail: contact@apd-gba.be

Website: www.autoriteprotectiondonnees.be

 1. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen toevallig of onrechtmatig verlies, vernietiging, wijziging, gebruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.

Uw gegevens worden onder meer beschermd door technische maatregelen zoals toegangscontrole, antivirus, logbestanden en back-ups, en door organisatorische maatregelen zoals fysieke toegangscontrole, veiligheidsprocedures en -beleid, vertrouwelijkheidsclausules of contracten met onze werknemers, consultants, dienstverleners, enz.

Als gebruiker garandeert u dat de verstrekte persoonlijke informatie correct en waarheidsgetrouw is en verbindt u zich ertoe ons op de hoogte te brengen van elke wijziging of aanpassing ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor verlies of schade aan de website, aan de verantwoordelijke voor de website of aan welke derde dan ook als gevolg van foutieve, onjuiste of onvolledige informatie die in de registratieformulieren is verstrekt.

 1. Cookies

Cookies" zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies hebben, maar worden ook gebruikt om de bezochte websites bij te houden. Dit kan uw volgende bezoek aan de site verbeteren.

Wij gebruiken cookies op onze site om de prestaties te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om u informatie te geven waarvan wij denken dat die voor u interessant of nuttig is.

Wij gebruiken de door cookies geregistreerde gegevens ook om statistieken voor onze website op te stellen en de prestaties en inhoud ervan te verbeteren.

Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Door deze privacyverklaring te aanvaarden, stemt u in met het gebruik van cookies op deze site.

 

 

GRATIS LEVERING

Gratis levering vanaf 29.95€. Bestelling geleverd in 1 tot 2 werkdagen.